Saturday, April 13, 2013

Ekuiti Kaum Melayu, Cina dan India.


Secara keseluruhannya, ekuiti kaum melayu, cina dan india telah meningkat daripada tahun 1970 sehingga tahun 2008.

Pemilikan ekuiti bumiputera dalam sektor korporat telah meningkat kepada 21.9% berbanding tahun 1970 iaitu sebanyak 2.4%. Selain itu, nilai pegangan juga meingkat kepada RM127.4 bilion daripada RM125.6 juta dalam tempoh yang sama.

Pemilikan cina adalah bertambah sebanyak 7.7% iaitu pemilikan sebanyak 34.9% pada tahun 2008 berbanding 27.2% pada tahun 1970. Nilai pegangan pula adalah meningkat kepada RM203.09 bilion daripada RM1.45 bilion dalam tempoh yang sama.

Manakala pemilikan ekuiti kaum india adalah mengalami peningkatan iaitu 1.6% pada tahun 2008 berbanding tahun 1970 iaitu 1.1%. Nilai pegangan adalah meningkat kepada RM9.56 bilion RM55.9 juta dalam tempoh yang sama.

Sumber :
Pertanyaan Dewan Rakyat, Puan Teo Nie Ching (Serdang) kepada Perdana Menteri.


http://wankamarul701.blogspot.com

No comments: